Drobečková navigace

Úvod > Pracovně lékařské služby > Prohlídky

Prohlídky

Vstupní

a) před vznikem pracovního nebo obdobného vztahu,

b) při zařazení zaměstnance na jinou práci, pokud jde o jiný druh práce nebo má být tato práce vykonávána za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance (např. při výskytu nového rizikového faktoru).

Periodická

Co znamená periodická prohlídka a proč se provádí

Periodická prohlídka je prohlídka pravidelná, opakovaná. Provádí se za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se

 • zdravotní náročností vykonávané práce nebo
 • stárnutím organizmu,

kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob.

Jak často se periodické prohlídky provádějí

Doba mezi jednotlivými Periodickými prohlídkami je odvozována od vykonávané práce. Vykonávaná práce se zařazuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví do 4 kategorií.

Kategorie první

 • jednou za 6 let
 • jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle předchozího bodu

Kategorie druhá

 • jednou za 4 let
 • jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle předchozího bodu
 • u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví:
  • jednou za 4 roky
  • jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku absolvovanou před dovršením věku 50 let

Kategorie druhá riziková a třetí

 • jednou za 2 roky

Kategorie čtvrtá

 • jednou za 1 rok

Uvedené lhůty se neuplatní, pokud orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví určí kratší termín pro provedení periodické prohlídky, nebo pokud je jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce č. 79/2013 Sb., stanoveno jinak.

Jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky se neprovádějí. To neplatí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.

Mimořádná

Provádí se v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci. Zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.

Výstupní

Provádí se za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnce v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdrvotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.

Provádí se s cílem zjištění eventuálních změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.

Měla by se konat:

a) při ukončení pracovněprávního vztahu, nebo obdobného vztahu.

b) před zařazením na jinou práci, pokud jde o jiný druh práce, nebo o práci konanou za příznivějších podmínek.

c) pokud tak stanoví jiný právní předpis.

O provedení výstupní prohlídky se vydává potvrzení, nikoli lékařský posudek

Následná

Má se konat po skončení rizikové práce v případech uvedených v příloze k prováděcí vyhlášce, nebo pokud tak stanoví orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice). Účelem je včasné zjištění změn zdravotního stavu, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce.


Odesíláte zaměstnance na prohlídku?

Vybavte ho nezbytnými dokumenty. Jejich přesný výčet uvádíme na stránce Odesílání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce.