Drobečková navigace

Úvod > Pracovně lékařské služby

Pracovně lékařské služby

Obsah pracovnělékařských služeb

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní a zahrnují tři součásti:

  1. hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví a provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci.
  2. poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací
  3. pravidelný dohled na pracovištích a v dalších zařízeních zaměstnavatele a nad výkonem práce.

Povinnosti platí pro každého, kdo někoho zaměstnává

Kdokoli někoho zaměstnávámusí pro zaměstnance (a rovněž pro osoby ucházející se o zaměstnání) zajistit pracovnělékařské služby zásadně u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to písemnou smlouvou.

Pouze výjimečně – a to v případě, že jde o práce zařazené pouze do první kategorie a zároveň není součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou zdravotní podmínky stanoveny jinými právními předpisy – může zaměstnavatel vysílat zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání na pracovnělékařské prohlídky k lékařům, u nichž jsou registrováni.

Co vás zajímá

Plnění povinností kontroluje stát

Obecně výkon státního zdravotního dozoru v této oblasti zabezpečují krajské hygienické stanice. Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených k zajištění a výkonu pracovnělékařských služeb lze uložit pokutu do výše 2 milionů Kč.

Ve vztahu k lékařským prohlídkám upraveným v zákoníku práce může kontroly provádět a pokutu uložit též inspekce práce.

Odkazy na příslušné zákony

Možnost volby poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení se na pracovnělékařské služby nevztahuje.

Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Poskytovatel, který zajišťoval pracovnělékařské služby, oznámí záměr ukončit poskytování zdravotních služeb alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení zaměstnavateli zaměstnance, o němž je v souvislosti s pracovnělékařskými službami zdravotnická dokumentace vedena.

Zveřejnění informace o ukončení poskytování pracovnělékařských služeb

Výčet podkladů, které je nutno posoudit před vydáním lékařského posudku o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu.

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání

Vyhláška o PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH A NĚKTERÝCH DRUZÍCH POSUDKOVÉ PÉČE
(celý předpis)

ZÁKONÍK PRÁCE
(celý předpis)

Povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Péče o zaměstnance - pracovní podmínky zaměstnanců