Drobečková navigace

Úvod > Pracovně lékařské služby > Odesílání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce

Odesílání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce

Zdvořile opakovaně upozorňujeme smluvní partnery – zaměstnavatele, kteří mají s námi uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb¹ na právními předpisy stanovené písemné materiály, jimiž musí být zaměstnanec při odesílání k pracovnělékařské prohlídce vybaven

1. Žádostí o provedení pracovnělékařské prohlídky obsahující:

  • identifikační údaje zaměstnavatele a zaměstnance, 
  • údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo údaje o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání,
  • údaje o druhu práce,
  • údaje o režimu práce, 
  • údaje o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, 
  • údaje o míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,
  • druh požadované pracovnělékařské prohlídky, 
  • důvod k provedení prohlídky²

2. Výpisem ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství

Upozornění

Bez posouzení uvedených písemností nelze lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu vydávat³. Negativní důsledky z toho plynoucí se vzhledem ke znění příslušných právních předpisů přičítají zaměstnavateli. 


Informační materiály ke stažení

Žádost o výpis ze zdravotnické dokumentace a další praktické informace uvádíme na stránce Formuláře a letáky.


¹ podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 

² § 55 odst. 1. písm. c) citovaného zákona a dále § 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

³ Viz k tomu § 42 cit. zák