Drobečková navigace

Úvod > Pracovně lékařské služby > Lékařský dohled

Lékařský dohled

Obsah pojmu lékařský dohled

 • Pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů se vykonává se na všech pracovištích zaměstnavatele. Zohledňuje se zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter podmínek na pracovištích zaměstnavatele.
 • Dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních
 • Hodnocení rizik se provádí s využitím informací o míře expozice rizikovým faktorům při výkonu práce a výsledků analýz výskytů nemocí z povolání, pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací.
 • Spolupráce při vypracování návrhů na odstranění zjištěných závad, včetně návrhu na zajištění měření rizikových faktorů pracovních podmínek.

Dokumentování dohledu

O provedení dohledu se pořizuje záznam, včetně hodnocení pracovních a hygienických podmínek na pracovišti a v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele, v rozsahu datum a místo provedení dohledu, popis zjištěných skutečností včetně identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, návrhy opatření a způsob seznámení zaměstnavatele se závěrem dohledu. Součástí záznamu jsou identifikační údaje osob v rozsahu funkce, titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení, které pro zaměstnavatele provedly poradenství nebo spolupracovaly na provádění dohledu a jejich podpisy.

Další součásti dokumentace

 • Výsledky provedených analýz, biologických expozičních testů a jiné obdobné záznamy o činnostech prováděných v rámci pracovnělékařských služeb
 • Kopie rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o zařazení práce do příslušné kategorie nebo oznámení zaměstnavatele o zařazení práce do kategorie druhé
 • Kopie výsledků šetření příslušných inspekčních orgánů
 • Kopie výsledků měření rizikových faktorů pracovních podmínek

Informace a materiály vyžadované od zaměstnavatele

Informace

 1. Aktuální informace ohledně umístění všech pracovišť, včetně podrobného popisu každého jednotlivého pracoviště
 2. Aktuální informaci, zda má zaměstnavatel zařízení závodního stravování, popřípadě další zařízení
 3. Identifikační údaje osob, které budou na straně zaměstnavatele spolupracovat na provádění dohledu (v rozsahu: funkce, titul, jméno, příjmení)

Podkladové materiály

 1. Kopie rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o zařazení práce do příslušné kategorie nebo oznámení zaměstnavatele o zařazení práce do kategorie
 2. Kopie evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání za předcházející kalendářní rok a uplynulou část právě probíhajícího kalendářního roku
 3. Výsledky provedených analýz, biologických expozičních testů a jiné obdobné záznamy

Kolik hodin lékařský dohled zabere?

Časový rozsah pro poradenství a dohled nad pracovními podmínkami včetně školení uvádíme na stránce Formuláře a letáky.